Vedtægter:

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 8. juni 1991 og revideret ved generalforsamlingen 23. maj 1992 og ved generalforsamlingen 4. marts 2017 og igen den 3. marts 2018.

§1

Foreningens navn er Dansk Forening for Tuberøs Sclerose og den har ved sin stiftelse hjemsted i Randers.

§2

Foreningens formål er at arbejde til fordel for personer med tuberøs sclerose (ts), bl.a. ved:

At udbrede kendskabet til ts.

At udøve rådgivende og informerende virksomhed for patienter med ts og deres familier.

At virke i de ts-syges interesse overfor myndigheder og institutioner.

At støtte og fremme den videnskabelige forskning i relation til ts.

At opretholde og udvide kontakten til tilsvarende udenlandske foreninger.

§3

Medlemmer:

Ts-patienter og disses familier, læger, institutioner, privatpersoner med interesse for medicinske og sociale problemer.

§4

Medlemmer:

Overlæge John Østergaard, Skejby Sygehus er medlem.

Overlæge Kirsten Storm, børneafd. Randers Centralsygehus og 1. reservelæge Bente Krag-Olsen, børneafd. c~44 9yev

Randers Centralsygehus er Æresmedlemmer.

§5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september efter forudgående skriftlig indkaldelse med 21 dages varsel til hvert medlem.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 medlemmer ønsker dette og indkaldelse sker på samme måde, dog med angivelse af dagsorden for mødet. Stemmeret har alle medlemmer som har indbetalt kontingent rettidigt.

Og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde.

For generalforsamlingens beslutninger gælder simpel stemmeflertal.

Ved et valg til bestyrelsen uddeles stemmesedler til alle stemmeberettigede medlemmer. Medlemmerne må skrive op til det antal navne på stemmesedlen, som skal vælges. De personer med flest stemmer er valgt til bestyrelsen.

En fuldmagt kan gives til et andet medlem, intet medlem kan have mere end én fuldmagt. Et kontingent udløser en stemme.

§7

På den ordinære generalforsamling foretages:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning, som derefter generalforsamlingen udsendes til samtlige medlemmer. (for 2001)

3. Aflæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt.

§8

Foreningens ledelse består af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 eller 7 medlemmer – altid ulige antal.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen; på lige år er 2 (3) på valg, på ulige år er 3 (4) på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter regler for indtræden af suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand, næstformand, kasserer, sekretær og medlemmer.

Bestyrelsen kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg til specielle opgaver.

Der udarbejdes og arkivenes referat fra alle møder referater fra bestyrelsesmøder forelægges til godkendelse ved første efterfølgende bestyrelsesmøde.

Rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsens medlemsaktiviteter dækkes af foreningen.

§9

Foreningen kan modtage bidrag af enhver art, herunder offentlige tilskud og testamentariske gaver.

§10

Foreningens regnskab følger Socialstyrelsens regnskabsår (1. juli til 30. juni). Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

Kontingentperioden følger foreningens regnskabsår.

Foreningens opløsning eller ændring af vedtægterne kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 majoritet på en generalforsamling med dette punkt på dagsordenen og der skal samtidig anføres begrundelser for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler, efter generalforsamlingens bestemmelse, Den Nordiske Forening for Tuberøs Sclerose, eller der oprettes et legat til gavn for patienter med tuberøs sclerose og/eller medicinsk forskning.

© Dansk Forening for Tuberøs Sclerose